Julkalender lucka 1: Tolktjänstutredningen

Fyra år har gått sen Tolktjänstutredningen lämnades över till regeringen. Fortfarande har inte mycket hänt. Dövhallen startar nu en julkalender med tolkfrågan i fokus. Varje dag publicerar vi ett inlägg här. Inläggen blir en blandning av granskande texter, fallbeskrivningar och videor, men alla rör dem tolksituationen i Sverige idag. Syftet är att få en enhetlig bild av hur tolksystemet fungerar idag, samt att lyfta frågan genom att visa på den strukturella diskriminering som döva utsätts för idag på grund av tolksystemet.

 

September 2010 beslutar regeringen att en särskild utredare ska kartlägga och analysera hur nuvarande reglering, finansiering, organisering och tillsyn av tolktjänst till döva, hörselskadade och personer med dövblindhet fungerar inom olika samhällsområden. Utredaren blev Greger Bååth, till vardags generaldirektör vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

December 2011 släpps Tolktjänstutredningen som då föreslår att staten tar över huvudansvaret för tolkverksamheten. Utredningen anser att teckenspråkstolkning bör sluta ses som en hälso- och sjukvårdsfråga. Den föreslår också att en ny nationell tolktjänstmyndighet ska bildas. Den ska då ta över ansvaret för tolkning från Arbetsförmedlingen (AF), landstingen, regionerna, Post- och telestyrelsen och Rikstolktjänst. Utredningen menar att den nya myndigheten bör starta sin verksamhet senast 1 januari 2014. 

Först i april 2013 händer något. Då skickar Regeringskansliet ut en text där de tillkännager att en departementspromemoria ska tas fram. Den ska komma med ett förslag till framtida reglering, organisering, finansiering och placering av en nationellt samordnad tolktjänst till döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. I texten framgår det att Tolktjänstutredningens förslag att inrätta en fristående statlig tolktjänstmyndighet inte ska bli verklighet, utan att tolkverksamheten då kommer att placeras i en redan existerande myndighet.

Januari 2014 är förslaget om ny tolktjänst fortfarande försenad, på grund av att den dåvarande regeringen inte är nöjd med förslaget. Tolktjänstutredningen är nu fast på Socialdepartementet eftersom regeringen tycker att utredningen bland annat har missat att analysera hur förslaget skulle finansieras.

Maj 2015 släpper Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) ett pressmeddelande där de uttrycker sin besvikelse då Socialdepartementet inte lämnar nytt förslag om tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet som utlovat den 29 maj 2015. SDR:s förbundsordförande Hanna Sejlitz säger då: ”Regeringen har avsatt mycket resurser till en statlig utredning som inte ens gick ut på remiss, för att återigen utreda frågan - inte ännu en gång utan ytterligare två gånger.”

September 2015 riktar SDR tillsammans med Hörselskadades Riksförbund och Förbundet Sveriges Dövblinda stark kritik mot regeringen som de anser hanterat tolkfrågan respektlöst. Organisationerna har då lagt ner mycket tid och energi för att få en förbättrad tolktjänst i Sverige, och fortfarande inte fått någon lösning.

Nu är det december 2015. Fyra år har gått sen Tolktjänstutredningen lämnades över till regeringen. Fortfarande har inte mycket hänt.

  

Har du en egen berättelse eller erfarenhet som du vill dela av dig med? Både svenska och teckenspråk är välkommet! Du får vara anonym. Maila dovhallen@outlook.com med din berättelse.

LÄNK till Tolktjänstutredningen

Allmänt | |
Upp